เกริ่น

........สวัสดีท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการบันทึกและติตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 วิชาเอกต่าง ๆ ที่กำลังออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
........นักศึกษาทุกคนกำลังสร้างสรรค์เว็บบล็อกของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึก รายงานผลการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละวัน พร้อมทั้งนำเสนอรูปภาพเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์นิเทศทั้งนิเทศวิชาเอกและนิเทศทั่วไป

........วัตถุประสงค์
........การใช้เว็บบล็อกเพื่อการนิเทศมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
........1. เพื่อการบันทึกรายการทั้งข้อความและรูปภาพปฏิบัติงานระหว่างฝึกประสบการณ์ฯ
........2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน
........3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการนิเทศ ติดตามผล ระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา
........4. เพื่อให้ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการนิเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
........5. เพื่อสร้างความผูกพันเชิงกัลยาณมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับโรงเรียนร่วมโครงการฯวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552